GDPR  

Informace o zpracování osobních údajů na tomto webu 

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR") zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti Zákon marketingu

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

•             plnění povinností vyplývajících ze smluv;

•             plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;

•             plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

•             vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;

•             zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;

•             pořádání obchodních akcí a školení;

              personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;

•             zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem GDPR o některých službách informační společnosti, vaše kontaktní údaje pro účel zasílání informačního sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas. VČ, Souboru cookies

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje / Kontaktní údaje   

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, Mobilní číslo.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla.

​​

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Příjemce vašich údajů

Hasilo osobní údaje zpracovává a uchovává. Zpracování osobních údajů mohou pro hasilo provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Některé údaje mohou but automaticky generovaná na náš disk DOS Synology. Náš disk NAS Synology chránit citlivá data před potenciálními škodlivými uživateli, používá 256bitovou technologii šifrování AES na úrovni vojenských systémů a uchovává tak data ve formátu chráněném šifrovacím klíčem.

Nechybí ani možnost integrace služby Let's Encrypt, která zajišťuje bezplatné SSL certifikáty.

Citliví data neukládám

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy s Hasilo uzavřené mezi vámi zastupovanou. A nebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Hasilo

 

Po ukončení smluvního vztahu mezi Vámi  nebo po ukončení Vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání informačních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 1 let od udělení souhlasu.

 

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

 

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním informačního sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

 

Žádné informace a žádné údaje které při registraci nebo-li odeslaní zprávy na webové stránce  nepředáváme jiné straně bez Vašeho souhlasu.

0

© 2020 Lukaš Pavlik - Rybářské potřeby

Email - info@pavlik-cofr.cz

Tel.: +420 676 624

Chomutov